Oost-Groninger gemeenten gaan arbeidsmarkt verbeteren

Foto: janwillemvanaalst CC BY-SA 3.0

Zeven Oost-Groninger gemeenten, gemeente Borger-Odoorn, het Ministerie van SZW, de provincie Groningen en sociale partners hebben op 27 februari een bestuursakkoord in Westerlee ondertekend. Ze gaan direct aan de slag om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen en de arbeidsmarkt in Oost-Groningen te verbeteren.

De commissie Van Zijl heeft met het bereiken van het Akkoord van Westerlee het eerste deel van haar werkzaamheden afgerond.

Afspraken
De afspraken die de partijen onder leiding van de commissie Van Zijl hebben gemaakt, zijn:

  • Maatschappelijk: scholing, ontwikkeling, begeleiding, en re-integratie van mensen op de reguliere arbeidsmarkt die nu binnen een sociale werkvoorzieningsschap werken of een bijstandsuitkering hebben en daarnaast ontwikkeling van de werkgelegenheid.
  • Politiek-bestuurlijk: samenwerking tussen de gemeenten vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief waarbij mogelijk ‘offers’ gebracht moeten worden aan de lokale autonomie.
  • Organisatorisch: een effectieve en efficiënte uitvoering van de Participatiewet, waarbij een logisch verband ontstaat tussen onderwijs, werk, inkomen en economie.
  • Financieel: het opvangen van de ‘rode cijfers’ in het participatiebudget van de betrokken gemeenten en het oplossen van jaarlijks financiële tekorten bij de sociale werkvoorzieningsschappen.

Eén uitvoeringsorganisatie
De samenwerkende gemeenten gaan een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen. Het doel is mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in reguliere banen aan de slag te helpen. De nieuwe uitvoeringsorganisatie start in 2016. De huidige sociale werkvoorzieningsschappen, Synergon en WEDEKA, worden geherstructureerd. In de periode 2015-2018 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maximaal 18 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen gemeenten een gezamenlijke aanpak en instrumenten voor doelgroepen, die onder de Participatiewet vallen, ontwikkelen.
Uitzonderlijke problemen
Oost-Groningen ziet zich geplaatst voor uitzonderlijke problemen, die nergens in Nederland zo groot zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma noemt de situatie in Oost-Groningen precaire en onvergelijkbaar met de rest van Nederland. Het ministerie van SZW heeft, na aandringen van de Tweede Kamer, daarom gemeend dat het te rechtvaardigen is om Oost-Groningen in financiële extra te ondersteunen. Aan de middelen die beschikbaar worden gesteld, zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Deze staan verwoord in het bestuursakkoord.

Bijdrage provincie
Provincie Groningen gaat de komende jaren extra bijdragen aan de versterking van de economie in Oost-Groningen. Bijvoorbeeld snelle en voor iedereen toegankelijke internetverbindingen en uitbreiding of aanpassing van wegen. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een aan te stellen regievoerder die de gemeenten helpt bij hun werkzaamheden.

Structuurversterking
Na het sluiten van het bestuursakkoord begint de commissie Van Zijl aan het tweede deel van haar opdracht, namelijk een advies maken over economische situatie in Oost-Groningen. De provincie Groningen zet in haar regionaal economisch beleid de komende jaren extra in op economische structuurversterking in Oost-Groningen. De provincie zet daarnaast onder andere in op de mogelijkheden van snelle en voor iedereen toegankelijke internetverbindingen. Ook op een verbeterprogramma waarin ‘slim vervoer’, ‘beter benutten’ en -indien urgent- uitbreiding of aanpassing van het wegennet onderdeel zijn. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een regievoerder die de bestuurlijke afspraken bewaakt.

Inbreng van sociale partners
De sociale partners, vakbonden en werkgevers, werken actief mee aan de nieuwe aanpak en werkwijze in Oost-Groningen. Belangrijk punt hier is dat de huidige SW-ers hun baanzekerheid houden (dat was eerder al afgesproken). Daarnaast willen ze bereiken dat vanuit de derde tranche sectorgelden, O&O-fondsen en/of transitiefonds sociaal akkoord er een intersectoraal en regionaal fonds komt dat benut kan worden voor scholing en ontwikkeling van de doelgroepen in de Participatiewet in Oost Groningen. Verder zetten ze zich in voor het realiseren van 850 garantiebanen in Oost Groningen.

 

Lees ook:
Bestuurster gewond bij eenzijdig ongeval
Vrouw (19) met bierglas geslagen
Politie vindt inbreker op wc